به دنیا دل نبندیم.

دنیا=آزمایش

 

http://up.vatandownload.com/images/570ca5h8pgutft2ni7rn.jpg